CONVOCATÒRIA D’AJUTS

PER A CURSOS DE LLENGUA ANGLESA, FRANCESA O ALEMANYA

PER A L’ESTIU DE 2005

OBJECTE

Convocatoria de 1000 ajuts per a l’estada i realització de cursos de llengua Inglesa, Francesa o Alemanya a l’estranger per un mínim de 3 setmanes entre el 15 de juliol i 15 d’octubre de 2005. (primera)

REQUISITS

-Haver superat el 40% dels crèdits de la carrera. (segona a))

-Gaudir de la condició de becari del MECD o del Govern Basc el curs 2004/2005. (segona b))

-Haver assolit el curs 2003/2004 una nota mitjana ponderada amb la puntuació del MECD de 7 punts. (segona c))

AJUT

Dotació de 1600 €. (tercera)

DOCUMENTACIO A PRESENTAR

Fotocòpia del DNI. (quarta 2)

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

31 de març de 2005. (quarta 1)

SISTEMA D’AJUDICACIÓ

En ordre de la nota mitjana assolida el curs 2003/2004, complint la resta de requisits. (cinquena)

TERMINI D’ADJUDICACIÓ DELS AJUTS

Màxim de 3 mesos a comptar a partir de la data de termini de la presentació de sol·licituds (sisena 1)

Els adjudicataris dels ajuts rebràn comunicació del MECD, i hauràn de presentar la justificació de la reserva de la plaça on es faci constar l’abonament d’una fiança de 200 € en els 15 dies posteriors a la data de la comunicació. Sense l’esmentat abonament s’entendrà una renúncia a la plaça (sisena 2)